W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Warsztaty - tworzenie i wykorzystanie funduszy


Przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia i wykorzystania funduszy
venture capital i seed capital

Projekt przeprowadzenia warsztatów na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital do inkubowania i rozwoju firm typu start-up i spin-off w parkach przemysłowych i technologicznych jest reakcją na pojawienie się dobrych praktyk powstawania funduszy tego typu, których udziałowcami są instytucje zarządzające parkami. Upowszechnienie tej praktyki powinno zaowocować powstaniem nowych funduszy w kolejnych parkach, a w efekcie ich działalności wyinkubowaniem i wsparciem nowych firm innowacyjnych. Zakłada się przeprowadzenie 3 warsztatów dla przedstawicieli zainteresowanych instytucji zarządzających parkami, z udziałem funduszy i parków, które utworzyły fundusze zalążkowe. Rezultatem warsztatu będzie uzyskanie przez uczestników warsztatów praktycznej wiedzy nt. korzyści jakie przyniosły innym parkom obecnie istniejące fundusze oraz nabycie kompetencji do utworzenia takiego funduszu we własnym parku, wspólnie z działającymi na rynku instytucjami finansowymi.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki