W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Realizatorzy

 

Zarządzanie projektem partnerskim „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"


Kierownik Projektu – do 6 sierpnia 2013 r. Robert Gadowski, od 7 sierpnia 2013 r. Joanna Szmigiel, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii;
Koordynator Zadań - Partnera 1 - Lidera Partnerstwa – dr Bronisława Kowalak, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii;
Koordynator Zadań Partnera 2 – Przemysław Herter, Gmina Miejska Nowa Ruda;;
Koordynator Zadań Partnera 3 – Małgorzata Teska, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych;
Obsługa prawna Projektu – dr Lucyna Piekarska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii;
Rozliczanie Projektu – do 31 sierpnia 2013 r. Dominika Żółtowska, od 1 września 2013 r. Joanna Szutta, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii;

Obsługa księgowa Projektu:
- Agnieszka Dobrowolska, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii;
- Małgorzata Ziental, Gmina Miejska Nowa Ruda;
- Aleksandra Morawiec, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych;
Prowadzenie strony internetowej Projektu – Edward Piekarski, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
W celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia realizacji Projektu na najwyższym poziomie, Partnerzy powołali Grupę Sterującą (GS), która podejmuje kolegialnie, na zasadzie konsensusu każdą ważną dla realizacji projektu decyzję. W skład GS wchodzą po jednym przedstawicielu Lidera i każdego Partnera oraz kierownik Projektu. Koordynatorzy zadań mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach GS bez prawa głosu, chyba że są desygnowani do Grupy jako przedstawiciele Partnera.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki