W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Partnerzy projektu

 

Projekt  „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”
realizują:

Partner 1 -  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Jest liderem partnerstwa odpowiedzialnym za: zarządzanie Projektem, promocję i audyt Projektu, podejmowanie decyzji merytorycznych (w tym za opracowanie programów warsztatów i szkolenia, zaangażowanie prelegentów, przeprowadzenie zaplanowanego badania i stworzenie bazy wiedzy), za podejmowanie decyzji finansowych, monitorowanie zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem i budżetem; realizuje zadania wynikające z podziału odpowiedzialności pomiędzy Partnerów;

więcej informacji o Izbie: www.iztech.pl.

 Partner 2  Gmina Miejska Nowa Ruda 

Uczestniczy w zarządzaniu projektem jako jednostka samorządu terytorialnego, udziela wsparcia organizacyjnego przy realizacji warsztatów i szkolenia organizowanego na terenie Gminy; realizuje zadania wynikające z podziału odpowiedzialności pomiędzy Partnerów;

więcej informacji o Gminie: www.um.nowaruda.pl.

Partner 3 -  Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych 

Uczestniczy w zarządzaniu projektem jako podmiot reprezentujący odbiorców wsparcia, jest odpowiedzialne za upowszechnianie rezultatów projektu. Jako partner reprezentujący odbiorców wsparcia uzgadnia i wskazuje parki, w których odbędą się szkolenia i warsztaty (za wyjątkiem zadań przypisanych Gminie Miejskiej Nowa Ruda), udziela wsparcia organizacyjnego oraz identyfikuje uczestników tych warsztatów i szkoleń; realizuje zadania wynikające z podziału odpowiedzialności pomiędzy Partnerów;  

więcej informacji o Stowarzyszeniu: www.forumparkow.pl.

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Jest liderem partnerstwa odpowiedzialnym za: zarządzanie Projektem, promocję i audyt Projektu, podejmowanie decyzji merytorycznych (w tym za opracowanie programów warsztatów i szkolenia, zaangażowanie prelegentów, przeprowadzenie zaplanowanego badania i stworzenie bazy wiedzy), za podejmowanie decyzji finansowych, monitorowanie zgodności realizacji projektu z przyjętym harmonogramem i budżetem; realizuje zadania wynikające z podziału odpowiedzialności pomiędzy Partnerów;

więcej informacji o Izbie: www.iztech.pl.

Gmina Miejska Nowa Ruda

Uczestniczy w zarządzaniu projektem jako jednostka samorządu terytorialnego, udziela wsparcia organizacyjnego przy realizacji warsztatów i szkolenia organizowanego na terenie Gminy; realizuje zadania wynikające z podziału odpowiedzialności pomiędzy Partnerów;

więcej informacji o Gminie: www.um.nowaruda.pl.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki