W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

O Projekcie

 

Głównym celem projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji” (Projekt) jest zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności firm ulokowanych w tych parkach, przez opracowanie i wdrożenie nowych usług, które pozwolą na podwyższenie kompetencji pracowników instytucji zarządzających parkami oraz na poprawę komunikacji i współpracy w parkach.

Na realizację zadań przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 830 140,00 zł, w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” (poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i  innowacyjności). http://pokl.parp.gov.pl/index/index/1582.

W 2013 roku realizowane będą następujące zadania Projektu:

Zadanie nr 1. -  Przeprowadzenie warsztatów na temat promocji wewnętrznej w parkach przemysłowych i technologicznych. Zakłada się przeprowadzenie 12 warsztatów adresowanych zarówno do lokatorów jak przedstawicieli instytucji zarządzających parkami, na których terenie odbędą się warsztaty. Rezultatem każdego warsztatu będzie wspólne wypracowanie modelu współpracy lokatorów z parkiem o ugruntowanej marce, działającym w sieci.

Zadanie nr 2. - Przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital do inkubowania i rozwoju firm typu start-up i spin-off w parkach przemysłowych i technologicznych. Zakłada się  przeprowadzenie 3 warsztatów, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych instytucji zarządzających parkami. Rezultatem warsztatów będzie uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy nt. korzyści jakie przyniosły innym parkom obecnie istniejące fundusze oraz nabycie kompetencji do utworzenia takiego funduszu we własnym parku, wspólnie z działającymi na rynku instytucjami finansowymi.

Zadanie nr 3. - Przeprowadzenie warsztatów na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu. Zakłada się przeprowadzenie 3 warsztatów z udziałem przedstawicieli funduszy i aniołów biznesu dla przedstawicieli firm działających w parkach przemysłowych i technologicznych, lub osób zamierzających ulokować swą działalność w parku, dysponujących innowacyjnymi pomysłami/projektami, zainteresowanymi koinwestycją. Rezultatem warsztatów będzie podniesienie wiedzy na temat możliwości pozyskania kapitału na innowacyjne projekty.

Zadanie nr 4. - Przeprowadzenie szkoleń nt. profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, dla  przedstawicieli instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi. Zakłada się przeprowadzenie 3 szkoleń.  Rezultatem będzie nabycie nowych kompetencji w zakresie obsługi inwestorów i prowadzenia negocjacji oraz poznanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Zadanie nr 5. - Badanie potencjału innowacyjnego parków przemysłowych na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety zawierającej pytania o poziom wybranych wskaźników. Usługa wykonywana na życzenie, skierowana przede wszystkim do tych parków przemysłowych, które zmierzają w kierunku zwiększenia innowacyjności. Zakłada się zbadanie 10 parków i sporządzenie dla nich raportów, zwierających analizę SWOT z punktu widzenia oceny potencjału innowacyjnego oraz propozycję kierunków strategicznych dalszego rozwoju. Każdy raport zostanie zaprezentowany na spotkaniu z Kierownictwem badanego Parku. Dodatkowo przedstawione zostaną „Metody i źródła wzrostu innowacyjności oraz strategia i modele biznesowe zorientowane na wzrost innowacyjności i konkurencyjności oraz możliwości ich aplikacji” – co stanowić będzie wartość dodaną dla uczestników badania.

Zadanie nr 6. - Opracowanie i wdrożenie bazy wiedzy o usługach i dobrych praktykach. Baza będzie służyła upowszechnianiu efektów projektu, aktywności parków oraz wspierających je instytucji otoczenia biznesu i administracji samorządowej oraz partnerów społecznych, przez co będzie narzędziem służącym zacieśnianiu współpracy.

W ramach projektu przewidziano także działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego zarządzania jego realizacją, promocji, upowszechniania rezultatów projektu, audytu realizacji projektu. 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki