W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tworzenie i wykorzystanie funduszy zalążkowych w parkach

Tworzenie i wykorzystanie funduszy zalążkowych w parkach

W kwietniu 2013 r. zakończono realizację jednego z sześciu zadań projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji", polegającego na przeprowadzeniu trzech warsztatów adresowanych do instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi, na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital, pokazujących dobre praktyki w tej dziedzinie.

Podczas warsztatów zorganizowanych w Krakowskim Parku Technologicznym, Toruńskim Parku Technologicznym i Noworudzkim Parku Przemysłowym swoje doświadczenia w zakresie tworzenia i wykorzystania funduszy zalążkowych przekazali:

• Pan Paweł Błachno, Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji zarządzającego Life Science Park i zarazem Prezes Zarządu JCI Venture funduszu zalążkowego utworzonego wspólnie z Satus Ventures; Pan Prezes Błachno uczestniczył we wszystkich trzech warsztatach,
• Pan Marcin Bielówka, Prezes Zarządu Funduszu Zalążkowego Krakowskiego Parku Technologicznego podczas warsztatów w Krakowskim i Toruńskim Parku Technologicznym oraz Pan dr Marcin Molo, Wiceprezes tego Funduszu – w Noworudzkim Parku Przemysłowym,
• Pani Monika Pilip, Członek Zarządu Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, menadżer działającego w tym Parku funduszu zalążkowego, uczestnicząca w warsztatach w Krakowskim Parku Technologicznym oraz Pan Marek Lichoń – w Toruńskim Parku Technologicznym i Noworudzkim Parku Przemysłowym,
• Pan Michał Chojkowski, Specjalista ds. Ekonomicznych Akceleratora Technologicznego w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice - podczas warsztatów w Toruńskim Parku Technologicznym oraz Pan Jacek Kotra, Dyrektor Technoparku Gliwice – podczas warsztatów w Noworudzkim Parku Przemysłowym.

Uczestnicy warsztatów mieli także okazje poznać doświadczenia funduszy wysokiego ryzyka, które przedstawili:

• Pan Grzegorz Gromada, Prezes Zarządu MCI BioVentures – podczas warsztatów w Krakowskim Parku Technologicznym i Noworudzkim parku Przemysłowym oraz Pan Robert Rzemiński, Wiceprezes Zarządu MCI BioVentures podczas warsztatów wToruńskim Parku Technologicznym,
• Pan Krzysztof Bełech, Prezes Zarządu Satus Ventures Sp. z o. o. – podczas warsztatów w Krakowskim Parku Technologicznym,
• Pan Piotr Pietrzak, Menadżer Inwestycyjny z Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. – funduszu funduszy.

Istotne znaczenie miał udział w warsztatach przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pana dr Michała Bańki, Dyrektora Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu (w Krakowskim i Toruńskim Parku Technologicznym) oraz Pana Huberta Lewińskiego, pracownika tego Departamentu (w Noworudzkim Parku Przemysłowym) – informujących m.in. o kolejnym naborze wniosków do działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki pozyskaniu wsparcia we wcześniejszych naborach do tego działania, możliwe było utworzenie funduszy zalążkowych m.in. przez instytucje zarządzające parkami technologicznymi.

W warsztatach uczestniczyły 54 osoby, które zapoznały się z doświadczeniami funduszy seed i venture capital w zakresie wspierania powstawania innowacyjnych firm oraz doświadczeniami parków, które takie fundusze utworzyły. Oznacza to, że zaprojektowany we wniosku o dofinansowanie Projektu wskaźnik 45 uczestników warsztatów został przekroczony o 9 osób.
W wyniku przeprowadzonych na zakończenie każdych warsztatów dyskusji panelowych powstały przesłania do instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi, w formie trzech „listów intencyjnych".

Prosimy o zapoznanie się z ostatnim – najpełniejszym „listem intencyjnym" z 17 kwietnia 2013 r. (tekst). Określono w nim zakres rozstrzygnięć – wyborów jakich powinna dokonać instytucja zarządzająca parkiem, która postanawia utworzyć fundusz zalążkowy, dla wsparcia procesu powstawania firm typu start-up i spin-off. Wyodrębniono następujące podejścia:

1) samodzielne utworzenie funduszu - jak to uczynił Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, lub wspólnie z działającym na rynku funduszem venture capital, korzystając z doświadczeń Krakowskiego Parku Technologicznego lub Life Science Park, które utworzyły fundusze zalążkowe wspólnie z SATUS Venture;

2) utworzenie funduszu jako komórki parku – co ma miejsce w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice oraz w Parku Naukowo-Technologiczym Euro-Centrum, lub osobną spółką - jak np. JCI Venture Sp. z o. o. utworzona przez Jagiellońskie Centrum Innowacji – spółkę zarządzającą Life Science Park z SATUS Venture lub Fundusz Zalążkowy Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o. o. – utworzony także z SATUS Venture.

Ważne jest rozstrzygniecie czy celem funduszu będzie wspieranie projektów/firm o określonej specjalizacji (np. z obszaru life science w JCI Venture Sp. z o. o., z dziedziny odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum itp.), czy też działanie w kilku obszarach priorytetowych (jak np. w Parku Naukowo- Technologicznym Technopark Gliwice).

Utworzone fundusze mogą wykorzystywać wiedzę i zasoby zewnętrzne (jak FZ KPT) albo budować własne kompetencje.

W „liście intencyjnym" określono także zakres zadań stojących przed instytucją zarządzająca parkiem oraz funduszem venture capital (jeśli wchodzi do projektu), tj zapewnienie:

zespołu projektowego (analitycy finansowi/specjaliści ds. inwestycji kapitałowych, prawnicy) i komitetu inwestycyjnego;
infrastruktury technicznej (w tym laboratoryjnej) i doradczej (usługi oferowane przez Park) oraz finansowania (w tym włączania do projektu na wczesnym etapie inwestorów np. aniołów biznesu, funduszy seed i venture capital);
projektów dokumentów (regulamin inwestycyjny, umowa o poufności, umowa o preinkubację, umowa inwestycyjna, itp.);
czytelnej procedury selekcji i weryfikacji projektów;
wsparcia w zakresie ochrony praw własności.

Paneliści podkreślali, że kluczem do sukcesu jest dobry zespół projektowy. Bez dobrego zespołu nie da się zrealizować najlepszego projektu. Natomiast słabszy projekt realizowany z dobrym zespołem może ewoluować przynosząc znakomite efekty.

Autor: Bronisława Kowalak

Uwaga: starsze artykuły przeniesiono do Archiwaliów

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki