W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Realizacja Projektu dobiega końca...


Realizacja projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" dobiega końca. Największą korzyścią jaką przyniosła, jest poprawa komunikacji i współpracy, warunkująca wzrost innowacyjności zarówno samych parków, jak ulokowanych na ich terenie przedsiębiorców.
W trakcie realizacji Projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

Zadanie nr 1. Przeprowadzono dwanaście warsztatów na temat promocji wewnętrznej w parkach przemysłowych i technologicznych, adresowanych zarówno do lokatorów jak przedstawicieli instytucji zarządzających parkami, na których terenie odbyły się warsztaty. Rezultatem każdego warsztatu było wspólne wypracowanie modelu współpracy lokatorów z parkiem o ugruntowanej marce, działającym w sieci.

Zadanie nr 2. Przeprowadzono trzy warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital do inkubowania i rozwoju firm typu start-up i spin-off w parkach przemysłowych i technologicznych. Rezultatem warsztatów było uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy nt. korzyści jakie przyniosły innym parkom obecnie istniejące fundusze oraz wskazówki co do koniecznych wyborów i zadań dla parków zainteresowanych utworzeniem takiego funduszu.

Zadanie nr 3. Przeprowadzono trzy warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu dla przedstawicieli firm działających w parkach przemysłowych i technologicznych, lub osób zamierzających ulokować swą działalność w parku, dysponujących innowacyjnymi pomysłami, zainteresowanych inwestycjami z udziałem przedstawicieli funduszy i aniołów biznesu. Rezultatem warsztatów było podniesienie wiedzy na temat możliwości pozyskania kapitału na innowacyjne projekty.

Zadanie nr 4. Przeprowadzono trzy szkolenia nt. profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, dla przedstawicieli instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi. Rezultatem było zapoznanie się z doświadczeniami i dobrymi praktykami i przez to rozszerzenie kompetencji w zakresie obsługi inwestorów i prowadzenia negocjacji.

Zadanie nr 5. Przeprowadzono badanie potencjału innowacyjnego dziesięciu parków głównie przemysłowych, na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety zawierającej pytania o wybrane wskaźniki. Usługa wykonywana na życzenie, skierowana przede wszystkim do tych parków przemysłowych, które zmierzają w kierunku zwiększenia innowacyjności. Dla badanych parków sporządzono raporty, zawierające analizę SWOT z punktu widzenia oceny potencjału innowacyjnego oraz propozycję kierunków strategicznych dalszego rozwoju. Każdy raport został zaprezentowany na spotkaniu zorganizowanym w badanym Parku. Dodatkowo przekazana została ekspertyza „Metody i źródła wzrostu innowacyjności oraz strategia i modele biznesowe zorientowane na wzrost innowacyjności i konkurencyjności oraz możliwości ich aplikacji" .

Zadanie nr 6. Opracowano i wdrożono bazę wiedzy o usługach i dobrych praktykach. Platforma informatyczna „Baza Wiedzy " została wykonana na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (Lidera Projektu) w celu: uzyskania wirtualnej platformy spotkań wszystkich grup interesariuszy parków, wymiany informacji oraz tworzenia nowych kanałów komunikacji, dla osiągnięcia synergii i wzmocnienia oferty parków oraz działania na rzecz powstawania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw.
Baza przeznaczona jest więc dla instytucji zarządzających parkami, przedsiębiorców ulokowanych na ich terenie, instytucji finansujących innowacje i innych podmiotów związanych z parkami przemysłowymi i technologicznymi.
Stosownie do decyzji podjętej przez Partnerów Projektu, z dniem 1 listopada br. koordynację prac związanych z prowadzeniem i nadzorem bazy - www.baza.forumparkow.pl - przejęło Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.
Dotychczasowym rezultatem było wysłanie 603 newsletterów.

Opracowała: Bronisława Kowalak

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki