W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podpisanie umowy między PARP i Izbą

Podpisanie umowy między PARP a Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii na realizację projektu

11 grudnia 2012 r. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii podpisała z PARP umowę na realizację projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji”. Razem z Izbą, która jest Liderem, projekt realizują Gmina Miejska Nowa Ruda oraz Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności lokatorów parków przemysłowych i technologicznych przez opracowanie oraz wdrożenie usług, które wpłyną na poprawę komunikacji i współpracy w parkach, a także pozwolą na podwyższenie kompetencji pracowników instytucji zarządzających parkami. Założenia te będą osiągnięte m.in. dzięki warsztatom na temat: promocji wewnętrznej, tworzenia i wykorzystania funduszy venture i seed capital, możliwości pozyskiwania wsparcia od funduszy wysokiego ryzyka i aniołów biznesu. Partnerzy projektu zorganizują też: cykl szkoleń dotyczących profesjonalnej obsługi inwestora, badanie potencjału innowacyjnego parków przemysłowych oraz utworzą bazę wiedzy o usługach i dobrych praktykach.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”. Jego realizacja potrwa do grudnia 2013 r.

Udział w warsztatach, szkoleniu i badaniu jest bezpłatny. Koszty – łącznie z wynajmem sali i cateringu pokrywane są z budżetu Projektu.

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki