W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Badanie potencjału innowacyjnego parków


Badanie potencjału innowacyjnego parków przemysłowych


Po okresie zdominowanym przez inwestowanie w infrastrukturę techniczną, w parkach przemysłowych pojawiła się tendencja budowania potencjału innowacyjnego, poprzez tworzenie inkubatorów technologii lub inkubatorów przedsiębiorczości, przyciąganie innowacyjnych firm, rozwijanie oferty usług dla lokatorów parków oraz aktywną współpracę z przedsiębiorcami spoza parku.
Wniosek taki nasuwa się po pierwszych badaniach potencjału innowacyjnego, przeprowadzonych w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji", realizowanego w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy (Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Potencjału rozumianego jako zdolność zasobów ludzkich parku do wprowadzania innowacji zarówno organizacyjnych jak technologicznych, do tworzenia nowych koncepcji, osiągania rezultatów takich jak patenty, wzory użytkowe, wdrożenia, do umiejętności pozyskiwania kapitału wysokiego ryzyka warunkującego powstawanie nowych firm typu start-up, spin-off lub spin-out, do dobrej komunikacji i współpracy.
Celem badania potencjału innowacyjnego jest wsparcie kierownictwa parków w procesie zarządzania strategicznego, poprzez określenie mocnych i słabych stron parku, w porównaniu do wyników parków technologicznych uzyskanych podczas benchmarkingu przeprowadzonego na zlecenie PARP w roku 2012.
Do badania wykorzystywany jest sondaż diagnostyczny przeprowadzony poprzez ankietę zamieszczoną na stronie projektu www.parkiblizejinnowacji.pl, obejmujący badanie jakościowe, ilościowe oraz badanie strony internetowej. Ankieta jest wykorzystywana wyłącznie do sporządzenia raportu dla instytucji zarządzającej parkiem (raport dedykowany), a następnie raportu zbiorczego z zakodowanymi nazwami badanych parków.
Badanie jakościowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi „tak" lub „nie" na 52 pytania, ma na celu uzyskanie odpowiedzi:
- czy Park osiąga wyniki świadczące o jego innowacyjnym działaniu?
- czy stosuje w tym celu innowacyjne instrumenty i metody?
- czy wykorzystuje współpracę i dostępne wsparcie?
Badanie ilościowe dostarcza danych do wyliczenia wskaźników pozwalających na ocenę zasobów wiedzy i kapitału parku w porównaniu do parków technologicznych. Za punkt odniesienia wybranych wskaźników uznaje się mediany (wartości środkowe) podane w raporcie PARP z benchmarkingu (edycja 2012) , sporządzonym według metodologii PARP z 2010 r. , a w przypadku braku danych w tym raporcie - mediany podane w raporcie wcześniejszym (edycja 2010) .
Badanie ilościowe pozwala ocenić:
- Jakie jest wykorzystanie infrastruktury Parku?
- Jaka jest zdolność do przyciągania innowacyjnych firm?
- Czy i dlaczego zasoby ludzkie Parku są zdolne do współpracy i działalności innowacyjnej?
- Jakie są wyniki działalności twórczej?
Badanie strony internetowej parku na podstawie 4 kryteriów podanych w raportach PARP z benchmarkingu (edycja 2010 oraz edycja 2012) obejmuje ocenę informacji zawartych na stronie internetowej, pozycjonowania strony w wyszukiwarkach internetowych (SEO) i dostosowania do przeglądarek: Google Chrom, Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz liczby wejść na stronę w skali roku.
Badanie jest adresowane głównie do parków przemysłowych, mogą w nim jednak uczestniczyć parki technologiczne jeśli wyrażą takie zainteresowanie. Zapraszamy do udziału w badaniu.

Autor: Bronisława Kowalak
Koordynator Zadań

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2013 r.

-------------------
1) J. Hołub-Iwan, K. Cheba, A. B. Olczak, „Benchmarking parków technologicznych – edycja 2012", marzec – lipiec 2012 s. 49-55.
2) A. Jabłoński, M. Jabłoński, T. Marona, A. Szwej, M. Musztyfaga-Dawidowska, A. Lech, Metodologia benchmarkingu parków technologicznych w Polsce, Warszawa, PARP, 2010.
3) B. Kowalak, Benchmarking parków technologicznych w Polsce - Raport 2010, PARP, s. 20.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki