W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Badanie potencjału innowacyjnego parków przemysłowych

 Badanie potencjału innowacyjnego parków przemysłowych

Prowadzone będzie na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety zawierającej pytania o charakterze jakościowym (badanie jakościowe - odpowiedzi tak/nie) oraz pytania o poziom wybranych wskaźników (badanie ilościowe). Usługa wykonywana na życzenie, skierowana jest do parków przemysłowych, które zmierzają w kierunku zwiększenia innowacyjności. Zakłada się zbadanie 10 parków wyłonionych na podstawie pisemnego zapytania i sporządzenie dla nich raportów, w których określone zostaną mocne i słabe strony parku, oraz kierunki strategiczne dalszego rozwoju.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki