W Warszawie...


W dniach 27-28 listopada 2013 w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji" 
(więcej)

W Nowej Rudzie...

3 grudnia 2013 w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyło się sympozjum upowszechniające rezultaty projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"(więcej)

 

 

W Izbie...


W Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii zakończono badanie potencjału innowacyjnego parków w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  Raport

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt został zrealizowany


Projekt został zrealizowany

Realizacja projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji"  dobiegła końca. Największą korzyścią jaką przyniosła, jest poprawa komunikacji i współpracy, warunkująca wzrost innowacyjności zarówno samych parków, jak ulokowanych na ich terenie przedsiębiorców.
Usługi Projektu skierowane były do wszystkich parków przemysłowych i technologicznych, działających na terenie Polski, spełniających wymagania obowiązujących definicji. Uczestnicy projektu rekrutowani byli poprzez bezpośrednie zapraszanie i informowanie przez Partnerów Projektu o możliwości skorzystania z warsztatów, szkoleń i badań. Ogłoszenia o nadchodzących i minionych wydarzeniach zamieszczane były na stronie internetowej Projektu www.parkiblizejinnowacji, powiązanej z portalami Lidera i Partnerów, tj. www.iztech.pl, www.forumparkow.pl, www.um.nowaruda.pl.
Wysiłek włożony w realizację Projektu przyniósł oczekiwane efekty, na co wskazują rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji zadań, takie jak:
• wypracowanie modeli współpracy lokatorów z instytucjami zarządzającymi parkami (zadanie nr 1);
• określenie wskazówek co do koniecznych wyborów i zadań dla parków zainteresowanych utworzeniem takiego funduszu (tzw. listy intencyjne – zadanie nr 2);
• podniesienie wiedzy przedstawicieli firm działających w parkach lub osób zamierzających ulokować swą działalność w parku, dysponujących innowacyjnymi pomysłami, na temat możliwości pozyskania kapitału na innowacyjne projekty. (zadanie nr 3);
• rozszerzenie wiedzy przedstawicieli instytucji zarządzających parkami w zakresie obsługi inwestorów i prowadzenia negocjacji, dzięki zapoznaniu się z doświadczeniami i dobrymi praktykami (zadanie nr 4);
• zapoznanie przedstawicieli parków, które wyraziły takie życzenie z wynikami badania ich potencjału innowacyjnego, ze wskazaniem mocnych i słabych stron, dobrych praktyk oraz proponowanych kierunków rozwoju parku (zadanie nr 5);
• opracowanie i wdrożenie bazy wiedzy o usługach i dobrych praktykach, która służyć będzie utrzymaniu komunikacji i współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami parków, a przede wszystkim pomiędzy instytucjami zarządzającymi parkami oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na ich terenie (zadanie nr 6).
Szczegółowe informacje przedstawiamy w sprawozdanie z realizacji rezultatów Projektu pt. „Raport z realizacji projektu partnerskiego Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" .
Zachęcamy do zapoznania się z Raportem. RAPORT Z REALIZACJI

Zespół realizujący Projekt

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Projekt partnerski "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki